UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu khẩn trương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Chính phủ với địa phương

Cập nhật 09/01/2019 16:15:00

Thực hiện Công văn số 73/VPCP-TH ngày 04/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Chính phủ với địa phương, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

   Các Sở, ban, ngành, địa phương: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, ra sức phấn đấu, khẩn trương và tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2019 với những cách thức, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các đường lối, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, quyết liệt hơn, sáng tạo hơn để đạt được kết quả cao hơn năm 2018, trong đó tập trung ưu tiên vào những nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Chính phủ với địa phương như sau:
   1. Các Sở, ban, ngành, địa phương: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân và đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiếp công dân; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.
   2. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến rõ nét hơn trong việc tháo gỡ một cách thực chất những tồn tại, hạn chế, nhất là vướng mắc đối với các hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Khắc phục tình trạng ban hành văn bản có nội dung không rõ ràng, thiếu chuẩn xác; tệ nhũng nhiễu, chậm trễ trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên, xây dựng, bảo vệ môi trường, tiếp cận thị trường, các nguồn lực và dự án đầu tư; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính.
   Giao Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp và đôn đốc các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
   Các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố tập trung khắc phục dứt diểm những tồn tại, hạn chế trong công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, tài nguyên, xây dựng, bảo vệ môi trường, tiếp cận thị trường, các nguồn lực và dự án đầu tư.
   3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để đảm bảo các cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân không đủ tiêu chuẩn.
   4. Đẩy mạnh việc sắp xếp lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước; xử lý dứt điểm các doanh nghiệp, dự án đầu tư chậm tiến độ, thua lỗ, kém hiệu quả; xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; nâng cao chất lượng, tiến độ và hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.
   Các Công ty có vốn nhà nước tập trung cải tiến, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động.
   Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, cổ phần hóa và thoái vốn tại doanh nghiệp; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, tham mưu xử lý các doanh nghiệp, dự án đầu tư chậm tiến độ, kém hiệu quả; đảm bảo tiến độ và hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.
   Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, kiểm soát các tổ chức tín dụng, hạn chế phát sinh nợ xấu.
   5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm: “Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội”; “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, khắc phục những hạn chế, yếu kém; chú ý việc giữ gìn và phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng gia đình ấm no, hòa thuận, hạnh phúc; phát triển xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
   6. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố: Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nhất là cho các đối tượng chính sách ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.
   7. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh: Tiếp tục đẩy mạnh củng cố, tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ.
   8. Sở Thông tin và Truyền thông: Tham mưu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.
   9. UBND các huyện, thành phố: Tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo các bộ phận, đơn vị liên quan giúp đỡ các xã, thôn đặc biệt khó khăn; ưu tiên nguồn lực phát triển ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; hỗ trợ sinh kế cho người dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân./.
PV ( tổng hợp)

Tags:

Hiện chưa có bình luận nào, hãy để lại bình luận của bạn về tin tức này.

Nhập bình luận của bạn:

Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.

Gửi bình luận Nhập lại

Dự báo thời tiết

Cập nhật: 05:12 ngày 20/3/2019

Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Kạn

Nhiệt độ thấp nhất

Nhiệt độ cao nhất

Độ ẩm

1 USD = 23260 VNĐ

36.680/lượng

Lượt truy cập:

1811866