Khi cán bộ không chuyên trách được đóng bảo hiểm

Cập nhật 24/02/2020 13:00:00

Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định từ ngày 1/1/2016, cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất. Quy định này đã đáp ứng được mong muốn của đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn.

Minh Tấm- Hoàng Hải

Tags: