Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

 

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 

Nhằm cung cấp thông tin pháp lý, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật cho mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, hướng tới Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 545/KH-UBND ngày 11/8/2023 về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, theo hình thức thi trực tuyến, Thể lệ, câu hỏi Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn, tại địa chỉ: http://pbgdpl.backan.gov.vn, mục Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến và được gửi qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT-iOffice) cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thời gian bắt đầu Cuộc thi: 08 giờ 00 phút, ngày 15/9/2023. Thời gian kết thúc Cuộc thi: 08 giờ 00 phút, ngày 15/10/2023.

 

Thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2023
Bình luận