Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn

08:58, 17/03/2022

 


Toàn cảnh cuộc họp

Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh được thành lập trên cơ sở kiện toàn, trên cơ sở Ban chỉ đạo về Xây dựng Chính quyền điện tử. Năm 2021, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh đã tham mưu đề xuất UBND tỉnh 20 nhiệm vụ trọng tâm; tham mưu xây dựng bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số cấp tỉnh, huyện, xã; tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức 01 Hội nghị Tuyên truyền về Chuyển đổi số đến toàn thể cán bộ, đảng viên và đến người dân trong tỉnh qua hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến và truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh...

Tại cuộc họp lần này, Ban chỉ đạo đã thông qua Kế hoạch Chuyển đổi số của tỉnh năm 2022; Dự thảo Đề án tổng thể về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Dự thảo Danh mục nhiệm vụ ưu tiên về Chuyển đổi số của tỉnh năm 2022. Thảo luận về những vấn đề này, các đại biểu cho rằng: Đề án tổng thể về chuyển đổi số của tỉnh cần làm rõ hơn mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2022 – 2025 với tỷ trọng cụ thể từng nội dung chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; có cơ chế khuyến khích đối với các doanh nghiệp tích cực sử dụng công nghệ số; phát triển thương mại điện tử gắn với chuyển đối số không sử dụng tiền mặt…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình biểu dương Ban chỉ đạo chuyển đổi số đã chuẩn bị nội dung cuộc họp khẩn trương, đầy đủ. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND- UBND để triển khai các nhiệm vụ giải pháp về chuyển đổi số; đề nghị sở, ngành, địa phương cần xác định rõ năm 2022 tập trung thúc đẩy mạnh mẽ, hành động cụ thể về chuyển đổi số về 3 trụ cột chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; đẩy mạnh công tác điều hành, nâng cao nhận thức của người đứng đầu về chuyển đổi số; các sở ngành cần rà soát hệ thống tích hợp và chia sẻ dữ liệu đảm bảo tính đồng bộ thống nhất; triển khai thành lập các tổ công nghệ tại các xã, phường. Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị tư vấn phối hợp với các sở ngành tổng hợp ý kiến, hoàn thiện đề án Đề án tổng thể về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số của tỉnh năm 2022, danh mục nhiệm vụ ưu tiên về Chuyển đổi số của tỉnh năm 2022 trình ban hành trong tháng 3.

CTV Nguyễn Lan