Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh

08:52, 23/03/2022

 


 

Hội nghị được nghe lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt các các văn bản mới gồm: Quy định  số 47 ngày 20/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà  nước  nắm  giữ 50%  vốn  điều  lệ trở xuống; Quy định  số 48 ngày 20/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước; Quy định  số 57 ngày 8/2/2022 của Ban  Chấp hành Trung ương về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; Kết  luận  28 ngày  21/2/2022  của  BCH Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức; Chỉ thị số 15 ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn số 02 ngày 19/12/2021 về thực hiện một số nội dung Quy định số 22 ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng; Nghị quyết số 10 ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và một số văn bản khác.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh chỉ đạo, cấp ủy các cấp, trực tiếp là người đứng đầu khẩn trương quán triệt các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, tập trung vào các nội dung trọng tâm, cơ bản nhất; Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về các chủ trương, chính sách mới cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, từ đó tạo nhận thức chung, sự đồng thuận cao giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thực thi các nhiệm vụ; Xây dựng kế hoạch triển khai các nghị quyết phù hợp, trong đó quan tâm đề ra các giải pháp có tính khả thi, rõ ràng, có tính sáng tạo, hạn chế tình trạng sao chép rập khuôn. Cấp ủy, chính quyền các cấp khẩn trương triển khai các nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2022 của ngành, lĩnh vực, địa phương./.

Minh Nguyệt - Quang Hiếu