Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Kiểm tra công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tại Thành uỷ Bắc Kạn

15:57, 18/08/2023

 

Tiếp tục chương trình kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, sáng nay, Đoàn công tác của Bộ Chính trị tiếp tục kiểm tra công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp tại Thành uỷ Bắc Kạn.

 

Hiện nay, thành phố Bắc Kạn có tổng số 982 cán bộ, công chức, viên chức. Đội ngũ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý có 106 người. Thực hiện các nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo của tỉnh về công tác cán bộ, công tác cán bộ của Đảng bộ thành phố đến nay cơ bản đã đạt lộ trình theo mục tiêu cụ thể Nghị quyết 26 đưa ra. Đảng bộ thành phố đã xây dựng quy định về giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm; quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý; xây dựng vị trí việc làm và rà soát cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện thí điểm chủ trương bí thư cấp uỷ không phải là người địa phương ở 2 đơn vị. Từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp thành phố đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định. Giai đoạn từ năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện rà soát 5 đợt quy hoạch với hơn 1.000 lượt cán bộ vào các chức danh lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ quản lý. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử 117 lượt cán bộ. Có hơn 600 lượt cán bộ được đánh giá. 446 cán bộ, công chức, viên chức được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.

Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý dưới 40 tuổi mới chiếm 13,8%. Tỷ lệ bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, phường không phải là người địa phương còn thấp, mới đạt 12,5%. Việc phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý có lúc còn chậm...

Thành uỷ Bắc Kạn kiến nghị Trung ương xem xét đơn giản hoá việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự quy hoạch; Tiếp tục quan tâm cải cách chế độ tiền lương, thực hiện khoán biên chế, kinh phí hoạt động phù hợp đề nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và đời sống của cán bộ, công chức và viên chức; Nghiên cứu thực hiện giao biên chế khung để các cơ quan, đơn vị đủ biên chế thực hiện nhiệm vụ...

Minh Nguyệt

Minh Nguyệt

Ý kiến bạn đọc