Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn
  • Bắc Kạn
    oC

Hội thảo lấy ý kiến phản biện vào các chính sách ban hành

09:20, 24/03/2022

 


 

Tại hội nghị này, các đại biểu đã góp ý kiến phản biện vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Việc ban hành nghị quyết này là căn cứ để lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công, kinh phí sự nghiệp trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hằng năm từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong dự thảo có quy định đối tượng áp dụng, nguyên tắc phân bổ vốn, tiêu chí phân bổ vốn.v.v… Các đại biểu cơ bản đồng tình với những nội dung của dự thảo Nghị quyết và cho rằng việc ban hành nghị quyết là cần thiết. Tuy nhiên nhiều đại biểu đã đưa ra ý kiến góp ý đề nghị làm rõ thêm một số nội dung  trong dự thảo nghị quyết. Có ý kiến cho rằng một số chi tiết số liệu, một số nội dung đưa ra chưa phù hợp, cơ quan soạn thảo cần xem xét lại. Trong dự thảo nghị quyết cần nêu cụ thể hơn nữa để quá trình triển khai dễ áp dụng và thực hiện đúng địa chỉ, không bị lãng phí nguồn lực. Những ý kiến góp ý phản biện tại hội nghị sẽ được UBND tỉnh giao cho cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo nghị quyết sau đó UBND tỉnh  trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Đức Thành